Menu Zamknij

Rodo

 

Rodo

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka CWK Operator sp. z o.o..
W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Biurem Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@cwkoperator.pl lub w sposób tradycyjny listownie na adres: G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego, 36-002 Jasionka 953.

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Państwa dane pozyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł, jak również w wyniku spotkań i transakcji handlowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania współpracy handlowej, realizacji zawartych z Państwem umów, bądź wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem spółki którym jest:
• prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
• kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez CWK Operator sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jakie posiadają Państwo uprawnienia wobec CWK Operator sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

CWK Operator sp. z o.o. zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CWK Operator sp. z o.o. jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w nawiązaniu współpracy handlowej, realizacji zawartych umów bądź świadczeniu usług marketingowych, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu. Państwa dane osobowe są udostępniane również podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Trias.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, • statystycznych i archiwizacyjnych,

G2A Arena | Centrum Wystawienniczo–Kongresowe Województwa Podkarpackiego
CWK Operator Sp. z o.o. | 36-002 Jasionka 953 | biuro@g2aarena.pl, www.g2aarena.pl, NIP: 1182094667, REGON: 146901684 | Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN

Państwa dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

CWK Operator sp. z o.o. nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).